İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanuna ve bağlı Yönetmeliklerine uygun olarak temel hizmetler:

 

1-İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler

İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamında alışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak İşe girişlerinde,   İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işe yeniden dönüşlerinde. İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve işyerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulurlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

2- İşyeri Sağlık Gözetimi

 

İşçi sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bulaşıcı hastalıkların kontrolünü çalışmalardan oluşur.

3- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Risk Değerlendirmesi

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin bilgiler toplanarak tehlikeler belirlenir.

İş sağlığı ve güvenliğinin tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği, kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

 

Risk değerlendirmesi ; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Ortaya çıkabilecek yeni risklerin oluşması durumunda risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

 

4- İş Sağlığı ve güvenliği Acil Durum Planı

 

İş sağlığı ve güvenliği için tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenerek Acıl Durum Planı hazırlanır.

Çok tehlikeli işyerlerinde 30, tehlikeli işyerlerinde 40, az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana kadar özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir.

Hazırlanan acil durum planı uygulama adımlarının yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek yeni acil durumların ortaya çıkması halinde acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

 

 

5-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

İşyerinde çalışan tüm personel yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen konu ve sürelerde eğitime katılırlar. Eğitimler mesai saati içinde verilir ve eğitim bedeli işveren tarafından karşılanır.

 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • İş Sağlığı Eğitimleri
 • İlk Yardım eğitimi
 • Hijyen eğitimi
 • Yangın eğitimi

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim süreleri,

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitimi Verecek Kişi ve Kuruluşlar,

 • İşyerinde çalışan İSG uzmanı
 • Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin atadığı uzman
 • Üniversiteler